Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Rymuza
Adwokaci

Rozwody, sprawy rodzinne
Spadki i darowizny
Nieruchomości
Prawo karne
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Prawo cywilne
Kontakt
ul. Bpa I. Świrskiego 29 (wejście od ul. Orzeszkowej) Siedlce
08-110 Mazowieckie
+48 794-582-194
Opis działalności
Adwokat Magdalena Rymuza w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Usługi te obejmują udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie pism procesowych, reprezentację przed sądami, urzędami i innymi instytucjami, udział w rozstrzyganiu sporów w drodze negocjacji, a także stałą obsługę prawną.


Kancelaria Adwokat Magdaleny Rymuzy działa na obszarze wielu gałęzi prawa, w szczególności w dziedzinach:- prawa karnego - z zakresu pomocy prawnej udzielanej osobie zatrzymanej, obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, w sprawach nieletnich – na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę lub inne organy, jak również na etapie postępowania sądowego, postępowania wykonawczego w sprawach o wydanie wyroku łącznego, odroczenie, zawieszenie i przerwę w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zatarcie skazania oraz z zakresu reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, występowanie w roli oskarżyciela w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego;- prawa cywilnego – z zakresu m. in. zobowiązań, w tym prawa umów, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń, związanych z wypadkami komunikacyjnymi, za szkodę wyrządzoną przestępstwem, za szkodę wyrządzoną przez organ władzy publicznej;- prawa rzeczowego – z zakresu tematyki spraw o zasiedzenie, rozgraniczenie, służebności, zniesienie współwłasności, o zwrot nakładów na cudzą nieruchomość, o naruszenie własności, przywrócenie naruszonego posiadania, uregulowanie treści księgi wieczystej;- prawa spadkowego – z zakresu praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem, z tematyką zachowków, stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy/ testamentu oraz działu spadku;- prawa rodzinnego – z zakresu tematyki rozwodowej, alimentacyjnej, problemy związane z ustaleniem pochodzenia dziecka (m. in. zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka), władzą rodzicielską i kontaktami rodziców z dziećmi oraz sprawy o podział majątku;- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – z zakresu tematyki nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, uprawnień i obowiązków stron stosunku pracy, w tym m. in. odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie, o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze, odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych, emerytalnych i zasiłków z ubezpieczeń społecznych;- prawa handlowego – z zakresu kontraktów handlowych, przygotowywania dokumentacji korporacyjnej, rejestracji zdarzeń i informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym; dochodzenia i egzekwowania wierzytelności wobec dłużników w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym;Powyższy zakres usług zapewnia świadczenie kompleksowej pomocy prawnej, uwzględniającej dominujący zakres problemów, związanych z działalnością w obrocie gospodarczym zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Uzgodniony z Klientem system pracy Kancelarii może również uwzględniać celowość wizyt u Klienta, w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, o ile zachodzi taka potrzeba.
strona główna
dodaj kancelarię
zaloguj się
regulamin portalu
kontakt
Specjalizacje
Rozwody, sprawy rodzinne
Spadki i darowizny
Umowy
Nieruchomości
Podatki
Prawo karne
Prawo pracy
Sprawy administracyjne
Ubezpieczenia
Prowadzenie firmy
Prawo cywilne
Odszkodowania
Odszkodowania za błędy medyczne
Branże
Adwokaci
Radcy prawni
Notariusze
Doradcy podatkowi
Usługi audytorskie
Kancelarie komornicze
Portal stworzony i utrzymywany przez:
Business Network Solution www.e-bns.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Połączenie szyfrowane
Błyskawiczne rozliczenia
Feedback

Liczymy, że nowa wersja portalu przypadnie Państwu do gustu. Niemniej chętnie zapoznamy się
z Państwa opinią.
Tą krytyczną również.

Submit